Ordliste

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Fordringsstyring

Et utvalg tjenester som tilbys bedrifter, og som tar sikte på å sikre innsamling av fordringer etter fakturering og frem til det tas rettslige skritt der dette er nødvendig. ​

Forebygging

En metode der forsikringstakeren kan velge kunder ut fra finansiell informasjon fra Euler Hermes og dermed redusere risikoen for fremtidige tap.

Forsikring

Kredittforsikringsavtale mellom Euler Hermes og forsikringstaker. ​

Forsikringspremie

Sum betalt av forsikringstaker til forsikringsselskapet i bytte for risikodekning. Det skilles mellom forfalt premie: premie for alle avtaler som er inngått i løpet av regnskapsåret, og opptjent premie: en periodisering av forfalt premie som utgjør premie for den delen av forsikringens avtaleperiode som faller innenfor regnskapsåret.​​

Fortrolig informasjon

Informasjon som er produsert og behandlet av selskaper i konsernet, og som eies av Euler Hermes. Denne informasjonen er en garanti på kvaliteten av tjenesten vi tilbyr våre kunder. ​


Gjenvinning

Betegnelse på beløp som mottas fra skyldneren etter at kredittforsikringsselskapet har utbetalt erstatning til fordringshaver. 


Insolvens

Juridisk terminologi for manglende evne hos skyldner til å betale forfalt gjeld eller for øvrig oppfylle sine forpliktelser.​


Kredittforsikring

En løsning der en bedrift beskytter seg selv mot risiko for ubetalte fordringer.  ​


Megler

En uavhengig mellommann som tilbyr virksomheter kredittforsikring eller factoring-avtaler. Meglere veileder forsikringstakere mens forsikringen settes i verk, og hjelper forsikringstakeren med administrasjonen av forsikringen.​


Obligasjon

En obligasjon er ihendehavers gjeldsbevis som representerer en liten del av et lån. Det kan utstedes av et selskap, offentlig sektor eller stat. Obligasjonseier betales tilbake før aksjonærene hvis utsteder går konkurs. Obligasjonseiere har imidlertid ikke rett på andre goder som forbindes med aksjer (rett til avkastning, stemmerett på generalforsamlinger). ​