FAQ

Hva er kredittforsikring?

​Kredittforsikring, eller forsikring mot tap på kundefordringer, beskytter din bedrift mot tap på utestående kundefordringer ved leveranse av varer eller tjenester. Tap kan forekomme hvis kunden går konkurs eller hvis kunden ikke betaler innen betalingsfristen. Dette beskrives ofte som kommersiell risiko. Bedrifter som eksporterer varer kan også beskytte seg mot en rekke politiske risikoer som kan forhindre eller forsinke betaling. Dette kan forekomme hvis betaling er umulig pga. krig i kjøperens land, hvis regjeringen i kjøperens land hever kontrakten eller hvis en regjering iverksetter forskrifter som enten forhindrer eksport eller import av relevante varer, eller forhindrer eller begrenser overføringer av hard valuta.  ​

Hvem bruker kredittforsikring?

Enhver bedrift som selger varer og tjenester til andre bedrifter på kreditt kan dra nytte av kredittforsikring. Euler Hermes-kunder varierer i størrelse fra små virksomheter til store, multinasjonale selskaper. Bedrifter i de fleste industrisektorer, som selger både varer og tjenester, bruker kredittforsikringstjenester.

Hvilke kredittvilkår kan forsikres?

Kredittforsikring for næringslivet gjelder kortsiktige fordringer med betalingsfrist innen et år.

Er det en minimumsgrense for omsetning?

Praktisk sett bør du ha en salgsomsetning på minst 1 000 000 euro for at programmet skal være kostnadseffektivt.​

Hvorfor bør jeg vurdere kredittforsikring?

I gjennomsnitt utgjør utestående fordringer 40 % av en bedrifts eiendeler. Noen ganger er dette tallet også høyere. I tillegg kan det kan være vanskelig for en bedrift å forutse hvilke kunder som vil misligholde betalingsvilkår, da nærmere 50 % av alle misligholdelser skyldes kunder som selger har et stabilt og langsiktig forretningsforhold til.
 
Det kan koste en bedrift dyrt hvis kunder ikke betaler utestående fordringer. Hvis for eksempel bedriftens fortjenestemargin er 5 prosent og en av kundene misligholder en fordring på 100 000 euro, vil selskapet måtte tjene inn 2 000 000 euro ekstra for å gjøre opp for tapt fortjeneste. Enda viktigere er tapt kontantstrøm, noe som kan ha en katastrofal virkning. Ubetalte fordringer gjør virksomheten svakere og gir mindre investeringskapasitet. En kredittforsikringspolise hjelper deg med styringen av kundefordringer og kompenserer deg ved manglende betaling.


Hva er fordelene med kredittforsikring?

Det er mange fordeler, inkludert:

 

  • Bedre kredittstyring og beskyttelse mot katastrofale tap på utestående fordringer
  • Bedre risikostyring gjennom tidlig varsling drevet av Euler Hermes' database
  • Bedre planlegging pga. eliminering av ukjent risiko
  • Mer arbeidskapital fra långiveren pga. forbedret forsikringsdekning for utestående fordringer
  • Mer målrettet salg takket være Euler Hermes’ fortrolige informasjon. Denne informasjonen kan brukes i utvelgelsen av nye kunder og markeder, samt til å overvåke eksisterende kunder
  • Euler Hermes’ inkassonettverk
  • Bedre kontantflyt siden du får betaling for ubetalte fordringer som er forsikret 

Mer om kredittforsikring fra Euler Hermes​


Er det mulig å forsikre kun bekymringsverdige transaksjoner?

Et forsikringsprogram vil ikke fungere over tid hvis det kun dekker kjøpere det er tvil om. Viktigere er det imidlertid at ingen kan forutse med sikkerhet hvilken bedrift som vil misligholde betalingsavtaler. Euler Hermes forsikrer handelsvirksomhet på grunnlag av den totale omsetningen. Dette gir best mulig verdi for kundene og legger grunnlaget for et langvarig samarbeid.


Hvor mye får min bedrift i erstatning?

Erstatningsnivået ligger vanligvis mellom 80 % og 100 %. Nivået varierer avhengig av valgt løsning, din kredittstyringserfaring, porteføljen av kundefordringer og hvilken forsikringspremie du satser på. 


Når utbetales erstatning ved tap?

Det tar vanligvis opptil 60 dager å utbetale erstatning ved et tap på hjemmemarkedet. Eksporttap kan ta noe lenger pga. ventetiden for det relevante landet. Hvis eksporttapet oppstår som følge av en konkurs, vil erstatningen likevel utbetales innen 60 dager av tapsdatoen.  


Er noen av tjenestene tilgjengelige på nett?

Ja, EOLIS​ er Euler Hermes’ nettbaserte kontostyringssystem. Du kan registrere forespørsler om kredittgrenser, sende et erstatningskrav og overvåke eventuelle utestående krav når som helst på nett.  


Hva koster kredittforsikring?

Den mest populære løsningen kalkulerer premien som en prosentdel av salgsinntektene. Dette ligger vanligvis under 1 prosent, avhengig av salgshistorie, tidligere fordringstap, næringssektor og din kundebase. Hvis du vil inkludere dekning for politisk risiko, kan premien bli noe høyere. Bedrifters gjennomsnittlige nivå av ubetalte fordringer ligger på ca. 0,7 prosent av salgsinntekten, noe som gjør kredittforsikring høyst kostnadseffektiv for de fleste bedrifter, selv før vi tar i betraktning alle tilleggsgodene på salgssiden.

Hvor mye erfaring har dere med B2B-inkasso?

Vi er spesialister på B2B, og har gjennom mange års erfaring utviklet effektive B2B-inkassometoder og rutiner for hvordan disse iverksettes med forsiktighet og takt. ​

Hvor mange kontorer har dere og hvor ligger de?

Euler Hermes er etablert i over 50 land​ og har også gode samarbeidsavtaler med jurister og inkassobyråer i flere land slik at vi kan tilby inkassotjenester i over 130 land over hele verden.

Hvor mange inkassoeksperter finnes det på disse kontorene?

​Vi har over 600 eksperter innen forretningsinkasso globalt, med all den ekspertise og kunnskap som trengs for å kreve inn pengene dine. De læres opp av Euler Hermes, og vil fortsetter å utvikle sine kunnskaper gjennom hele karrieren hos oss. De handler på vegne av din bedrift og har som hovedmål å kreve inn dine legitime fordringer.​

Hvilke metoder bruker dere ved inkasso?

Vi bruker vårt velkjente navn via telefon og korrespondanse, men kan også om nødvendig håndtere rettslig inkasso fra dom til tvangsinndrivelse av gjeld.

Hva er gjennomsnittlig tid for inkasso?

Hvert tilfelle er unikt, og skyldneres reaksjon varierer vanligvis fra land til land, men vi vil alltid først forsøke å oppnå forlik med skylderen. Vårt mål er å oppnå utenomrettslige forlik, og våre erfarne inkassatorer kan gi veiledning gjennom denne prosessen hvor enn i verden skyldneren befinner seg. ​

Hva skjer hvis dere ikke lykkes i å få betaling av kunden?

​Vi vil først iverksette en rekke utenomrettslige tiltak. Hvis kunden fremdeles ikke betaler, og du ikke ønsker å ta rettslige skritt, kan vi avslutte saken der. Vi kan også gi råd om hvor effektivt det er å gå rettens vei i ditt tilfelle, og hva vi ellers kan gjøre for å forsøke å få tak i pengene dine.   ​

HVORFOR SKAL JEG BLI KUNDE HOS EULER HERMES?

Euler Hermes Norge er spesialister på å utstede garantier. Vi legger vekt på den personlige kontakten, rask garantiutstedelse og effektiv administrasjon.
 
En garanti fra Euler Hermes gir mange fordeler:
 
·         Du får mulighet for å avlaste ditt engasjement med banken og styrke din bedrifts likviditet, da vi, ulikt bankene tilbyr garantifasiliteter uten krav om sikkerhet i pant o.l.
·         Du får en individuell løsning til konkurransedyktige priser og betingelser
·         Du får profesjonell rådgivning basert på våre medarbeideres inngående viten og erfaring
·         Du inngår samarbeid med en veletablert garantistiller som er anerkjent av offentlige og private virksomheter og har en solid garantikapasitet gjennom gjenforsikringskontrakter på det internasjonale markedet
·         Euler Hermes er din samarbeidspartner uansett om du skal stille garantier i Norge eller i utlandet – også hvis oppdragsgiver krever en lokal garantiutsteder
·         Selv om du allerede benytter en annen garantileverandør kan det være verdt å vurdere fordelene som  ligger i et samarbeid med Euler Hermes som en supplerende leverandør av garantier
 
Euler Hermes tilbyr fleksible løsninger tilpasset din bedrift. Garantier som utstedes av Euler Hermes er likestilte med bankgarantier og vi kan stille garantier over det meste av verden via vårt internationale nettverk.

Hvordan oppnår jeg en kontraktgaranti?

Hvis du sender opplysninger om størrelsen av ditt garantibehov samt din bedrifts seneste reviderte årsrapport til oss, utarbeider vi et løsningsforslag tilpasset din bedrift. Vi stiller alle former for kontraktgarantier. For å kunne tilby mest mulig konkurransedyktige priser og betingelser forutsetter vi at din bedrifts samlede garantibehov er på mindst 10 mill. NOK og at bedriften har en sunn økonomi.

Hva koster en garanti?

Prisen for en kontraktgaranti avhenger av din bedrifts garantibehov. Vi gir gjerne et uforpliktende tilbud på dekningen av din bedrifts garantibehov, det er den beste måten for oss å vise deg at kvaliteten på vår personlige rådgivning er høy, våre betingelser rimelige og våre priser konkurransedyktige. Hvis du er interessert i et tilbud kan du sende oss opplysninger om størrelsen av ditt garantibehov samt din bedrifts senest reviderte årsrapport, så tilbyr vi en løsning som passer din bedrift.

Hva er fordelene ved en kontraktgaranti?

En kontraktgaranti er en garanti for kontraktmessige forpliktelser og utgjør en sikkerhet for byggherre eller kunde. Entreprenøren eller leverandøren kan tegne garantien hos Euler Hermes og dermed sikre seg hvis motpart ikke kan leve opp til sine forpliktelser. Garantien sparer i noen tilfeller byggherren for unødige forhandlinger med entreprenører som allikevel ikke kan stille endelige garantier og dermed sannsynligvis heller ikke vil være i stand til å oppfylle de øvrige kontraktlige forpliktelsene.

Hvilke typer garanti tilbyr Euler Hermes?

Vi stiller de fleste former for kontraktgarantier. Vi tilbyr fleksible løsninger og garantier som er likestilte med bankgarantier, derfor finnes det ingen forsikringsbetingelser som begrenser garantiens gyldighet. Vi kan dessuten stille garantier i nesten hele verden via vårt globale nettverk:
 
·         Tilbudsgaranti/Bid Bond
·         Arbeidsgaranti/Performance Bond
·         Forskuddsgaranti/Advance Payment Bond
·         Leveransegaranti/Bond for supply of goods and services
·         Betalingsgaranti/Payment Bond
·         EU garanti/EU Bond

Hva er en tilbudsgaranti/bid bond?

Euler Hermes Norge utsteder tilbudsgarantier overfor byggherrer som ønsker å sikre seg at entreprenøren står ved sitt tilbud når kontrakten skal underskrives. I tillegg til å sikre at entreprenørene står ved tilbudet som ble gitt under forhandlingene, er tilbudsgarantien også en sikkerhet for at entreprenørene kan stille de nødvendige garantiene ved kontraktens inngåelse.

Garantien sparer i noen tilfeller byggherren for unødige forhandlinger med entreprenører som allikevel ikke kan stille endelige garantier og dermed sannsynligvis heller ikke vil være i stand til å oppfylle de øvrige kontraktslige forpliktelsene.

Garantibeløpet er normalt på 1-5 % av tilbudssummen.

Hva er en forskuddsgaranti/advance for payment bond?

Euler Hermes Norge utsteder forskuddsgarantier for bedrifter som har kunder som krever forskuddsbetaling.

Forskuddsgarantien sikrer kjøper/byggherre hvis leverandøren/entreprenøren ikke leverer i henhold til kontrakten. I så fall dekker garantien tapet av forskuddsbetalingen.

Garantibeløpet motsvarer normalt størrelsen på forskuddsbetalingen, hvilket oftest er 10–30 % av ordresummen.

Hva er en leveringsgaranti/bond for supply of goods and services?

Euler Hermes Norge utsteder leveringsgarantier overfor bedrifter som ønsker å sikre seg mot manglende eller mangelfull levering. Hvis leverandøren for eksempel går konkurs eller på annen måte misligholder sine kontraktslige forpliktelser dekker leveringsgarantien kjøpers tap. Ved mangelfull levering eller i tilfelle defekter dekker garantien ferdigstillelse og/eller utbedring av mangler, normalt opptil ett år etter levering.

Garantibeløpet er normalt 10-20 % av kontraktsummen.

Hva er en betalingsgaranti/payment bond?

Euler Hermes Betalingsgarantier sikrer selger/leverandør hvis kjøper ikke betaler for avtalte leveranser eller på annen måte misligholder sine betalingsforpliktelser, for eksempel ved manglende husleiebetaling.

Betalingsgarantier brukes mye innenfor industrien og ikke minst innen bygge- og anleggsbransjen.

Kan jeg bruke garantien i utlandet?

Vi kan stille garantier i nesten hele verden via vårt internasjonale nettverk. Euler Hermes har kontorer i over 50 land og samarbeidspartnere i enda flere, så sannsynligheten for at vi kan utstede en garanti som dekker i ditt samarbeidsland er veldig stor.
 

Kan en garanti fra Euler Hermes brukes som bankgaranti?

Garantier som utstedes av Euler Hermes er likestilte med bankgarantier.​
 

Til hvilke slags bedrifter utsteder Euler Hermes garantier?

Våre kunder finnes først og fremst innenfor bygge- og anleggsbransjen og fremstillingsindustrien, men våre kunder er også bedrifter innenfor andre bransjer som har et garantibehov. Kundenes omsetning ligger i størrelsesordenen 40 - 50 mill. kr og opp til en tosifret milliardomsetning. Vi retter oss primært mot mellomstore og store bedrifter med et løpende garantibehov på minst 10 mill. kr og oppover. Vi legger vekt på god kredittverdighet som bedømmes ut fra flere ulike kriterier.
 

HVA ER EOLIS?

Som forsikringstaker hos Euler Hermes vil du få tilgang til EOLIS, vår egen informasjonstjeneste på nett.
 
Med EOLIS har du blant annet mulighet for å:
 
·         Søke om forsikring av nye skyldnere
·         Søke om forhøyelse av kredittgrense for allerede forsikrede skyldnere
·         Se status på søknader
·         Se svar på søknader
·         Skrive ut lister over skyldnere, med mulighet for å sortere disse etter ulike kriterier som eksempelvis land, kundenummer eller dato
·         Se ditt engasjement med Euler Hermes – og mulighet for å overføre informasjon til excel
·         Rapportere restanser
·         Se status i pågående inkassosaker
·         Se landene som er inkluderte i polisen
·         Se poliseopplysninger
·         Se opplysninger om dine kontaktpersoner hos Euler Hermes
·         Se skader som er registrert i løpet av de siste 24 månedene
·         Se oversikt over fakturaer sendt i løpet av de siste 24 måneder
·         Se landinformasjon (fakta om og analyser av et stort antall land).
 
Vi utvikler og forbedrer EOLIS hele tiden. Derfor vil du løpende kunne oppleve nye funksjoner og bedre brukervennlighet i EOLIS.

 ​

HVORFOR SKAL JEG BRUKE EOLIS?

Med EOLIS har du direkte adgang til de mer enn 43 millioner bedriftene som vi overvåker rundt om i verden. Sannsynligheten for at vi kjenner dine kunder er derfor meget stor. Med vårt nettverk av samarbeidspartnere over hele verden har vi også optimale muligheter for raskt å innhente ytterligere informasjon hvis det er behov for det.
  
EOLIS gir deg mulighet for selv å holde deg à jour med din avtale og sikrer at du hele tiden har adgang til en mange viktige opplysninger.
  
Det betyr at:
·         Du får en lettere hverdag, fordi du har rask og enkel onlineadgang til all viktig informasjon og de funksjonene som du har bruk for i forbindelse med din avtaleadministrasjon.
·         Du er alltid oppdatert, da du til enhver tid har overblikk over ditt engasjement og kan se status på hver enkel aktivitet, uansett hvor i verden du befinner deg.
·         Du sparer tid og penger fordi EOLIS representerer en enklere måte å styre din kredittrisiko på og du dermed bruker mindre tid/færre ressurser på å administrere din avtale.
·         Du får en mer effektiv utnyttelse av din forsikring. Adgang til EOLIS er gratis.
 
Ønsker du adgang til EOLIS?
Hvis du er kunde hos oss men mangler adgang til EOLIS kan du utfylle søknadsblanketten under og sende den inn til oss: 

 
Søk om adgang til EOLIS.
 

HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

Det er enkelt å få adgang til EOLIS. Du skal bare gjøre følgende:
 
·         Åpne Søk om adgang til EOLIS og fyll ut feltene.
·         Skriv ut blanketten og påfør firmastempel og underskrift.
·         Fax blanketten til oss på tlf. 23 25 60 10 eller send den til vår adresse.
·         Kort tid etter vil du og de andre brukerne som er angitt på blanketten motta et individuelt brukernavn og passord på e-post. 
 
Første gang du logger på systemet bes du akseptere betingelsene for bruk av EOLIS og endre ditt passord.
 
Du har direkte adgang til EOLIS på https://eolis.eulerhermes.com/no. Du kan også logge på EOLIS via forsiden – bare klikk på linken ”EOLIS”, som du finner til høyre på siden. Det er en god idé å legge denne siden i favoritter i din nettleser.
 ​

JEG HAR PROBLEMER MED EOLIS – HVA GØR JEG?

Hvis det oppstår problemer med EOLIS, kan du alltid ringe til vår hotline på tlf. 23 25 60 00 eller skrive til contact.no@eulerhermes.com. EOLIS hotline er bemannet innenfor vår normale åpningstid – alle hverdager fra 08.30 – 16.30 (fredag til kl. 16.00)

HVORDAN KAN JEG FÅ HJELP MED EOLIS?

I EOLIS finner du en online hjelpefunksjon som gir deg raskt svar på de vanligste spørsmålene vedrørende bruk av EOLIS. Vi har også en hotline hvor et team av medarbeidere sitter klare til å hjelpe og besvare eventuelle spørsmål.
 
Du kan kontakte EOLIS hotline på telefon 23 25 60 00 eller på contact.no@eulerhermes.com.

 ​

KAN JEG LOGGE PÅ DØGNET RUNDT?

Vi utvikler EOLIS løpende, derfor kan det være tidspunkter på døgnet hvor adgangen er begrenset. Våre oppdateringer skjer primært mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 om morgenen, derfor kan du oppleve problemer med å få adgang til systemet i dette tidsrommet.

 ​